Chapter XII

I. Reflexive Verbs.

1.
verbs that are always reflexive and verbs that may be reflexive.

Always reflexive: eg. zich schamen (to be ashamed)

Conjugation of "zich schamen": ik schaam me; jij schaamt je; hij schaamt zich; zij schaamt zich; wij schamen ons; jullie schamen je/jullie; zij schamen zich.

Other verbs in this category are:

zich vergissen - to err, make a mistake zich herinneren - to recall zich verbazen - to be surprised zich verheugen - to rejoice, to look forward to zich haasten - to hurry

Verbs that are often reflexive are:

zich scheren - to shave zich ergeren - to be irritated zich bezeren - to hurt (oneself)

Exercise 86.
Translate into English:

1. Hij schaamt zich voor zijn gedrag (behavior). 2. Ik herinner me zijn naam niet meer. 3. Zij verbaasden zich over het mooie weer. 4. Sommige mensen scheren zich 's avonds, andere 's morgens. 5. Heb je je geergerd aan mijn opmerking (remark)? 6. Wij verheugen ons op de zomervakantie. 7. Ik verbaas me over je vraag. 8. Waarom haasten jullie je zo? 9. Het kind bezeerde zich aan een stukje glas. 10. Ik denk dat je je vergist.

Exercise 87.
Translate into Dutch:

1. We must hurry! 2. When do you always shave? 3. She was surprised about how late it was. 4. They were irritated.

00
am. 6. I remember that evening in May. 7. I think (that) you are making a mistake. 8. He hurt himself when he fell. 9. Are you (pl.) looking forward to the end of the year? 10. Hannie didn't remember the number of the page.

II. The Passive Voice.

(Present Tense)

1.
Singular:

Active : We always bake our bread early in the morning. Wij bakken ons brood altijd 's morgens vroeg.

Passive: Our bread is always baked early in the morning. Ons brood wordt altijd 's morgens vroeg gebakken.

2.
Plural:

Active : They export these flowers five times a week. Ze voeren deze bloemen vijf keer per week uit.

Passive: The flowers are exported five times a week. De bloemen worden vijf keer per week uitgevoerd.

The `by'-phrase: Sometimes it is important to mention the agent, the performer of the action, the real subject of the sentence.

The Dutch equivalent of the English `by', in this context, is `door' (not bij!)

Example:
The flowers are exported by the grower. (De bloemen worden door de kweker geexporteerd.)

The book is written by a well-known author. (Het boek wordt door een bekende schrijver geschreven.)

Exercise 88.
Rewrite the following sentences in the Passive Voice. (in English)

1. The students learn all the new words. 2. In The Netherlands they make good cheese. 3. They pump the water out of the polders. 4. The men repair the roads. 5. In Eindhoven they make the best TV's in the world. 6. You must translate this sentence. 7. The Dutch grow beautiful flowers. (to grow - kweken) 8. They send them to New York by plane. 9. In the stores they sell them the same morning. 10. Everybody admires this product.

Exercise 89.
Vertaal de bovenstaande zinnen in het Nederlands.

[repair - repareren; road - weg; roads - wegen; the world - de wereld; to grow (flowers) - (bloemen) kweken; beautiful - prach- tig; by (plane) - per (vliegtuig); to sell - verkopen; the morn- ing - de morgen; product - (het) produkt; everybody - iedereen; to admire - bewonderen.

Exercise 90.
Translate the passive sentences into Dutch.

Adjectives formed from verbs: In order to change a verb into an adjective, -ing is added to the verb in English, eg.: `to fly' - a flying object; `to read` - a reading person. The equivalent of `-ing' in Dutch is `-d(e)' which is added to the infinitive: vliegen(to fly) - een vliegend voorwerp(object); `lezen' - een lezende persoon.

Nieuwe woorden:

de correspondent - the correspondent, agent het vaderland - the fatherland het moederland - the motherland het bedrijf - the company het fruit - the fruit het produkt - the product het zuivelprodukt - the dairy product de industrie - the industry de vertegenwoordiger - the representative de boter - the butter de kaas - the cheese het ei - the egg de fabriek - the factory het apparaat - the apparatus de expositie - the exposition de schotel - the saucer de communicatie - the communication

uitvoeren - to export exporteren - to export vliegen - to fly zaken doen - to do business

namelijk -namely al -already elektronisch -electronical(ly) huishoudelijk -domestic

aller (nieuwste) - very(newest) tevreden -satisfied, happy

MANNENPRAAT

Cor:
Hoe lang heb je nog vakantie?
Vader:
Nog twee weken.
Cor:
Ben je tevreden met je nieuwe baan?
Vader:
O ja, zeer tevreden.
Cor:
Krijg je dan veel meer geld?
Vader:
Nee, helemaal niet veel, maar het werk is wel veel inte- ressanter.
Cor:
Is het veel anders dan je vorige baan?
Vader:
Ja. Ik moet nu veel reizen en dat vind ik erg prettig.
Cor:
Kom je ook een keer naar Amerika?
Vader:
Ik denk het wel; misschien over een paar maanden al.
Cor:
En komen Gerda en de kinderen dan ook?
Vader:
Gerda wel, maar de kinderen waarschijnlijk niet - die moeten naar school. Ik blijf misschien wel een maand. Ik moet namelijk naar New York, naar Colorado en naar Californie.
Cor:
Dat is leuk. Wat kom je eigenlijk doen?
Vader:
Je weet natuurlijk dat Nederland veel industrieprodukten uitvoert, ook naar Amerika. Ik moet zaken doen met onze correspondenten in jouw nieuwe vaderland.
Cor:
Wat wordt allemaal naar Amerika uitgevoerd?
Vader:
Bedoel je door Nederland of door ons bedrijf?
Cor:
Ik bedoel eigenlijk door jullie bedrijf maar ik wil ook wel graag weten wat allemaal door mijn oude vaderland - of is het moederland? - uitgevoerd wordt.
Vader:
Wij exporteren alleen groente en fruit en zuivelproduk- ten, maar Nederland voert natuurlijk ook veel industrie- produkten uit. Ik ben vertegenwoordiger voor de zuivel- produkten zoals boter, kaas en eieren.
Cor:
Wat voor industrieprodukten voert Nederland uit?
Vader:
Ben jij al in Eindhoven geweest?
Cor:
Vroeger wel, maar waarom vraag je dat?
Vader:
Je weet misschien dat daar een van de grootste fabrieken in de wereld staat waar elektronische apparaten gemaakt worden.
Cor:
Ik wist wel dat daar een grote fabriek was maar niet dat het een van de grootste in de wereld was.
Vader:
Ja, dat is zo.
Cor:
Kan je die fabriek ook bezoeken?
Vader:
Waarschijnlijk wel, maar ik weet dat ze een permanente expositie hebben die dagelijks door honderden mensen bezocht wordt. Het gebouw lijkt op een heel grote vliegende schotel en het heet `Evoluon'; ik ben er al een paar keer geweest.
Cor:
Dat wil ik ook graag zien.
Vader:
We kunnen morgen gaan, als je wilt. Dan kunnen we de allernieuwste communicatie- en huishoudelijke elektro- nische apparaten zien die in de wereld gemaakt worden.

Exercise 91.
Vertaal de bovenstaande tekst in het Engels.

Exercise 92.
Beantwoord de volgende vragen:

1. Hoe vindt Vader zijn nieuwe baan? 2. Doet hij hetzelfde werk als in zijn vorige baan? 3. Wat moet hij nu veel doen? 4. Moet hij misschien een keer naar Amerika? 5. Welke staten van Amerika moet hij bezoeken? 6. Wie gaat met hem mee? 7. Welke produkten worden door Nederland uitgevoerd? 8. Wat wordt door Vaders bedrijf geexporteerd? 9. Wat voor produkt is kaas? 10. Wat staat er in Eindhoven? 11. Wat wordt daar gemaakt? 12. Hoe groot is de fabriek die in Eindhoven staat? 13. Door hoeveel mensen wordt het Evoluon bezocht? 14. Wanneer gaan de mannen misschien naar Eindhoven? 15. Wat kunnen ze daar zien?

1. Hoe vind jij reizen? 2. Hoeveel staten van Amerika heb je al bezocht? 3. Wat is jouw vaderland? 4. Welke produkten worden door de Verenigde Staten uitgevoerd? 5. Welke produkten exporteert Canada? 6. Exporteert Amerika ook fruit? 7. Worden er zuivelprodukten uitgevoerd door Amerika? 8. Heb je het Evoluon al gezien? 9. Welke elektronische apparaten gebruik je thuis? 10. Waar worden ze gemaakt?Links to Chapters: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

Back to main page


This is it people, but if you really want more, you'll have to send me an e-mail and I'll post the additonal material as soon as is possible. Nou Veel succes.